γίνε μέλος του δικτύου

γιατί να γίνει κανείς μέλος του δικτύου clarin:el

Οι Φορείς-Μέλη

 • έχουν πρόσβαση στον κεντρικό κατάλογο πόρων της υποδομής,
 • έχουν πρόσβαση σε όλους τους πόρους πλήρους δημοσίευσης της υποδομής καθώς και στους πόρους περιορισμένης δημοσίευσης του δικού τους αποθετηρίου,
 • έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της υποδομής και χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες της,
 • έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες (στατιστικές πληροφορίες για τους ΓΠΤΥ τους, συστάσεις κ.λπ.),
 • παρέχουν στα μέλη τους
  • τα δικαιώματα πρόσβασης στην υποδομή
  • το δικαίωμα συμμετοχής σε δράσεις του δικτύου (συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ.),
 • έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με άλλα μέλη του εθνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού δικτύου (μέσω της διασύνδεσης με την ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC) για τη δημιουργία, διάθεση και επεξεργασία Γλωσσικών πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών.

 

Οι ιδιώτες (Συνεργαζόμενοι Πάροχοι)

 • έχουν πρόσβαση στον κεντρικό κατάλογο πόρων της υποδομής,
 • έχουν πρόσβαση σε όλους τους πόρους πλήρους δημοσίευσης της υποδομής καθώς και στους πόρους περιορισμένης δημοσίευσης του δικού τους αποθετηρίου,
 • έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της υποδομής και χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες της,
 • έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες (στατιστικές πληροφορίες για τους ΓΠΤΥ τους, συστάσεις κ.λπ.),
 • έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε δράσεις του Δικτύου, όπως συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα,
 • έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με άλλα μέλη του εθνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού δικτύου (μέσω της διασύνδεσης με την ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC) για τη δημιουργία, διάθεση και επεξεργασία Γλωσσικών πόρων, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών.
 

ποιος μπορεί να γίνει μέλος του δικτύου

Μέλη του clarin:el μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα (φορείς). Ιδιώτες που επιθυμούν να διαθέσουν πόρους τους συμμετέχουν στο δίκτυο, αλλά δεν θεωρούνται μέλη.

 

πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος του δικτύου

Οργανισμοί που επιθυμούν να διαθέσουν πόρους μέσω της υποδομής clarin:el και να έχουν πρόσβαση σε πόρους άλλων, πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Μέλους

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την αίτηση και να στείλετε το σαρωμένο έγγραφο (ως αρχείο PDF) στον Συντονιστή του Δικτύου clarin:el.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα νέα μέλη υπογράφουν το Καταστατικό του δικτύου

 

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να διαθέσουν μέσω της ερευνητικής υποδομής ψηφιακό περιεχόμενο, γλωσσικούς πόρους ή/και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που έχουν αναπτύξει, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση στον Συντονιστή του Δικτύου.

 

Φυσικά πρόσωπα που απλώς επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην υποδομή, μπορούν να εγγραφούν εδώ.

 

Βήματα μετά την αποδοχή ενός φορέα ως μέλους του Δικτύου

Την είσοδο νέου μέλους στο Δίκτυο clarin:el εγκρίνει η ΓΣ του Δικτύου. Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:

Υπογραφή Καταστατικού 

 1. Ο φορέας συμπληρώνει τους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό του Δικτύου clarin:el (Παραρτήματα 2 και 3, σελ. 26-30). Τα στοιχεία με * συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Στον πίνακα του Παραρτήματος 3 ο φορέας ορίζει τον/την Επιστημονικό/ή και τον/την Τεχνικό/ή Υπεύθυνο/η του Ιδρυματικού του Αποθετηρίου.
 2. Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Καταστατικό, το σκανάρει και το στέλνει 
 • ηλεκτρονικά στον Συντονιστή του Δικτύου, και 
 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μαρία Γαβριηλίδου, ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά, Αρτέμιδος 6, 151 25 Μαρούσι

Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου του φορέα 

 1. Με την παραλαβή του υπογεγραμμένου Καταστατικού, η υποδομή clarin:el επικοινωνεί με τον/την Τεχνικό/ή Υπεύθυνο/η του Αποθετηρίου του φορέα. Σε συνεργασία μαζί του/της δημιουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα στοιχείων Ιδρυματικού Αποθετηρίου (για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό τα στοιχεία αυτά να είναι σωστά). 
 2. Με τις οδηγίες της υποδομής clarin:el, ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ορίζεται Διαχειριστής του Αποθετηρίου και αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισής του (βλ. και το Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή Αποθετηρίου).  

Το αποθετήριο είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πόρους που θα αποθέσουν τα μέλη του φορέα.