το δίκτυο

 

το δίκτυo clarin:el

Το δίκτυο clarin:el είναι το δίκτυο των νομικών προσώπων που συμμετέχουν και συνεργάζονται για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την υποστήριξη της ερευνητικής υποδομής clarin:el, μέσω της οποίας τεκμηριώνονται, διασυνδέονται και διαμοιράζονται στην ερευνητική κοινότητα Γλωσσικοί πόροι, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες. 

Φορέας-Συντονιστής του Δικτύου είναι το ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”. Κόμβοι του δικτύου είναι οι φορείς-μέλη που ενδιαφέρονται να διαθέσουν τους γλωσσικούς πόρους, τις τεχνολογίες ή τις υπηρεσίες τους μέσω της υποδομής και συμμετέχουν στο δίκτυο ως πάροχοι.

Κάθε φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο δίκτυο, κατά κανόνα διαθέτει το αποθετήριό του (Ιδρυματικό Αποθετήριο), στο οποίο τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται τους πόρους που παρέχει. 

Ωστόσο, φορείς που δεν επιθυμούν να ιδρύσουν Αποθετήριο, μπορούν να αποθηκεύουν, να τεκμηριώνουν και να διαχειρίζονται τους πόρους τους στο ειδικό Αποθετήριο φιλοξενούμενων πόρων.

Εκτός από τους φορείς, πόρους, τεχνολογίες και υπηρεσίες μπορούν να διαθέσουν μέσω της υποδομής και άτομα (Συνεργαζόμενοι Πάροχοι), οι οποίοι επίσης αποθηκεύουν, τεκμηριώνουν και διαχειρίζονται τους πόρους τους στο ειδικό Αποθετήριο φιλοξενούμενων πόρων.

Οι Πάροχοι είναι υπεύθυνοι για την επιμέλεια των ΓΠΤΥ τους, την τεκμηρίωσή τους και την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτούς.

Οι δράσεις του δικτύου είναι ανοιχτές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν ελεύθερα όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο δίκτυο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

 

μέλη του δικτύου clarin:el                                                           

ιδρυτικά μέλη

Στον πυρήνα του δικτύου clarin:el βρίσκεται η κοινοπραξία του έργου, δηλαδή οι φορείς που υλοποιούν την υποδομή, οι οποίοι είναι τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου.

      Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

 

      Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

 

      EΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

      Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε.

 

φορείς μέλη

Οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο με ιδρυματικό αποθετήριο τη στιγμή αυτή είναι οι εξής:

 

Η συμμετοχή και άλλων φορέων στο δίκτυο (με ή χωρίς αποθετήριο) είναι ανοιχτή σε όποιον ενδιαφέρεται!

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 

 

 

 

υπεύθυνοι φορέων & αποθετηρίων

Για να δείτε τους υπεύθυνους ανά φορέα ή/και αποθετήριο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

 

όργανα του δικτύου

Τα όργανα του Δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση, ο Διευθυντής του Δικτύου, η Διοικούσα Επιτροπή, η Τεχνική Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) απαρτίζεται από τους εκπροσώπους

 • των Φορέων με Ιδρυματικό Αποθετήριο,
 • του Κεντρικού συσσωρευτή,
 • του Αποθετηρίου φιλοξενούμενων πόρων, και
 • των Φορέων-Παρόχων Υπηρεσιών υπολογιστικής υποστήριξης της υποδομής.

Εκπρόσωπος Φορέα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Φορέα. Εκπρόσωποι του Κεντρικού συσσωρευτή, του Αποθετηρίου φιλοξενούμενων πόρων και των Παρόχων Υπηρεσιών υπολογιστικής υποστήριξης της υποδομής είναι οι αντίστοιχοι Επιστημονικοί τους Υπεύθυνοι.  
Οι Φορείς χωρίς Ιδρυματικό Αποθετήριο και οι Συνεργαζόμενοι Πάροχοι, που έχουν αποθέσει πόρους στην Υποδομή (στο Αποθετήριο φιλοξενούμενων πόρων), μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως παρατηρητές.

Διευθυντής Δικτύου

Διευθυντής του Δικτύου είναι ο εκπρόσωπος του Φορέα-Συντονιστή. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το Δίκτυο στις εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές αρχές, στην επικοινωνία με τρίτους και στη συνεργασία με άλλα αντίστοιχα δίκτυα και υποδομές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) απαρτίζεται από

 • τον Διευθυντή του Δικτύου, εκπρόσωπο του Φορέα-Συντονιστή,
 • τον εκπρόσωπο κάθε ιδρυτικού Μέλους,
 • τον Συντονιστή της ΤΕ, και
 • τρεις εκπροσώπους όλων των άλλων μελών της ΓΣ (εκτός των ιδρυτικών).

Τεχνική Επιτροπή

Η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) απαρτίζεται από

 • τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Κεντρικού συσσωρευτή,
 • τους Τεχνικούς Υπεύθυνους των Ιδρυματικών Αποθετηρίων,
 • τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Αποθετηρίου φιλοξενούμενων πόρων, και
 • τον Τεχνικό Υπεύθυνο του κόμβου υπολογιστικής υποστήριξης της Υποδομής.

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της ΣΕΕ δεν μπορούν να είναι εκπρόσωποι Φορέων-Μελών του Δικτύου, ούτε μέλη της ΔΕ ή της ΤΕ.
Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός προς τη ΔΕ σε θέματα επιστημονικά και στρατηγικής. Επίσης, προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση του τομέα των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.

 

 

 

καταστατικό του δικτύου

Όλα τα μέλη του δικτύου clarin:el υπογράφουν το καταστατικό του δικτύου, το οποίο διέπει τη λειτουργία του.