Το νέο ΠΜΣ Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΨΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ξεκινά τη λειτουργία του τον Μάρτιο 2023 και απευθύνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα αποφοίτων ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση των ψηφιακών μεθόδων στην ερευνητική και επαγγελματική τους πρακτική.

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το νέο ΠΜΣ προσφέρει 80 θέσεις σε εξαμηνιαία βάση και το αντικείμενό του είναι η έρευνα με ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία και η πρακτική εφαρμογή της στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες, με αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών πρακτικών και επαγγελματικών πεδίων.

Το νέο ΠΜΣ προσφέρει γενικές δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση και την κριτική θεώρηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της γνώσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας, τη διεπιστημονική συλλογική εργασία σε ποικίλα ερευνητικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα και την προσαρμογή στην ταχεία εξέλιξή τους, τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτή τη βάση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν ειδικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να προσαρμόζουν τη θεωρία, τις μεθόδους και τα εργαλεία των ΨΑΕ στις ανάγκες του ερευνητικού και επαγγελματικού τους χώρου και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά έργα ποιότητας, τα οποία θα συνεισφέρουν στην προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξής τους, όπως και στην ανάπτυξη της γνώσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας. 

Καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα στον συγκεκριμένο χώρο, το ΠΜΣ δεν θέτει κριτήρια αποκλεισμού για τους-ις ενδιαφερόμενους-ες, σχετιζόμενα με τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Την ίδια στιγμή, όμως, προσφέρει, σε όσους και όσες επιθυμούν να εμβαθύνουν στις ψηφιακές μεθόδους τη δυνατότητα να μάθουν βασικές αρχές προγραμματισμού, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τις ανάγκες των μη πληροφορικών. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του ΠΜΣ παρακολουθούν 10 Θεματικές Ενότητες/ Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας, με δυνατότητες επιλογής που τους επιτρέπουν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στις προσωπικές, ερευνητικές και επαγγελματικές τους ανάγκες.  Η φοίτηση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Θεωρητικά πλαισιωμένο και πρακτικά προσανατολισμένο, το ΠΜΣ στηρίζεται σε έντυπο και ψηφιακό υλικό σχεδιασμένο από καθηγητές και ειδικούς ερευνητές με εμπειρία σε διαφορετικά πεδία των ΨΑΕ. Εκ παραλλήλου με το πρόγραμμα, διοργανώνονται συναντήσεις και σεμινάρια που έχουν στόχο να διευρύνουν τον ορίζοντα των φοιτητών και φοιτητριών όσον αφορά τα καινοφανή και πολύπλοκα ζητήματα που θέτει η ψηφιακότητα στην ανάπτυξη των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και τεχνών και στα συναφή επαγγελματικά πεδία.

Τα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  • Εισαγωγή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: θεωρία και πράξη
  • Συλλογή και ανάλυση κειμενικών δεδομένων
  • Ψηφιακοί πόροι και Μαζικά δεδομένα
  • Δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικών πόρων
  • Ψηφιακά εργαλεία στην επεξεργασία της γλώσσας
  • Ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ψηφιακά κείμενα: Επεξεργασία, επιμέλεια, δημοσίευση
  • Νέες τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση
  • Εισαγωγή στον προγραμματισμό για μη πληροφορικούς
  • Αναδυόμενες τεχνολογίες Ιστού και Ψηφιακά παιχνίδια

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως τις 20 Ιανουαρίου 2023, εφόσον ο προσφερόμενος αριθμός θέσεων δεν συμπληρωθεί νωρίτερα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.