Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο "Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία" ΟΠΣ (MIS) 5002738, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», προτίθεται να απασχολήσει 1 επιστημονικό συνεργάτη (Ειδικότητα: Πληροφορικός).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ & εδώ.