Τελευταία ενημέρωση 18.11.2015

Έκδοση 1.0

Το παρόν κείμενο αποτελεί τους Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών CLARIN:EL για όλους τους Χρήστες, εγγεγραμμένους ή μη, της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL. Η χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί και για το λόγο αυτό παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ερμηνεία

 1. "Χρήστης" ή "Εσείς": Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δικαιώματα ή αναλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους είτε δεν έχει παραβιάσει είτε τους έχει παραβιάσει αλλά έχει λάβει ρητή άδεια από τον Πάροχο των Υπηρεσιών. Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες γνωστοποιούν τα στοιχεία τους στον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω της εγγραφής στις Υπηρεσίες CLARIN:EL.
 2. "Πάροχος Υπηρεσιών": το Μέλος του δικτύου CLARIN:EL, που παρέχει τις Υπηρεσίες CLARIN:EL σύμφωνα με το Καταστατικό του Δικτύου.
 3. "Υπηρεσίες CLARIN:EL": Οι υπηρεσίες (Βασικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών) που ορίζονται στο Καταστατικό του Δικτύου CLARIN:EL και οι οποίες περιλαμβάνουν:

3.1. Βασικές Υπηρεσίες που προσφέρονται στους Χρήστες CLARIN:EL

 • Συγκέντρωση και συγχρονισμός μεταδεδομένων και άλλων δεδομένων
 • Εγγραφή, πιστοποίηση και εξουσιοδότηση Χρήστη και αποθετηρίου
 • Αρχειοθέτηση (αποθήκευση και συντήρηση) των γλωσσικών πόρων
 • Απόδοση PID (μοναδικού μόνιμου αναγνωριστικού) για γλωσσικούς πόρους
 • Τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων
 • Αναζήτηση, πλοήγηση και θέαση μεταδεδομένων πόρων
 • Φόρτωση και μεταφόρτωση γλωσσικών πόρων
 • Επεξεργασία γλωσσικών πόρων με διαδικτυακές υπηρεσίες
 • Αναφορές για τη χρήση γλωσσικών πόρων
 • Υπηρεσίες συστάσεων
 • (Ηλεκτρονική) αδειοδότηση

3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών CLARIN:EL

 • Γραφείο νομικής υποστήριξης, που επιτρέπει στους Χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL να θέσουν ερωτήματα για τις άδειες χρήσης, τα δικαιώματα χρήσης, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ.: legal-helpdesk@clarin.gr
 • Γραφείο τεχνικής υποστήριξης, που επιτρέπει στους Χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL να θέσουν ερωτήματα για την εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού clarin:el: technical-helpdesk@clarin.gr
 • Γραφείο υποστήριξης θεμάτων τεκμηρίωσης (μεταδεδομένων), που επιτρέπει στους Χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL να θέσουν ερωτήματα για την τεκμηρίωση των γλωσσικών πόρων με μεταδεδομένα: metadata–helpdesk@clarin.gr 
 • Φόρουμ Χρηστών CLARIN:EL, που επιτρέπει στους Χρήστες της Υποδομής clarin:el να θέσουν ερωτήματα, να λάβουν και να δουν απαντήσεις σε ερωτήματα δικά τους και σε ερωτήματα άλλων χρηστών (σύντομα διαθέσιμο)
 • Βάση Γνώσης (Knowledge Base), που παρέχει πληροφορίες για το σχήμα μεταδεδομένων META-SHARE, το οποίο χρησιμοποιείται για να τεκμηριωθούν οι πόροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεταδεδομένων του CLARIN:EL.

      4. "Υποδομή CLARIN:EL": το σύνολο των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών και Υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας, καθώς και των Αποθετηρίων στα οποία οι Γλωσσικοί Πόροι και οι Τεχνολογίες και Υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας είναι οργανωμένοι και αποθηκευμένοι, καθώς και το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών που υποστηρίζουν τη δημιουργία και λειτουργία της Υποδομής.

      5. "Δίκτυο CLARIN:EL": όλα τα Μέλη του CLARIN:EL που ρητώς έχουν αποδεχθεί τους όρους του Καταστατικού του Δικτύου.

      6. "Μέλος CLARIN:EL"κάθε νομικό πρόσωπο που ρητώς έχει αποδεχθεί τους όρους του Καταστατικού του Δικτύου CLARIN:EL.

      7. "Υπηρεσία Εγγραφής CLARIN:EL": η υπηρεσία μέσω της οποίας ο Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει τα στοιχεία του Χρήστη (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας).

      8. "Αποθέτης": κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει αποθέσει πόρους ή/και Υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας σε ένα από τα Αποθετήρια της Υποδομής CLARIN:EL.

      9. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό Όρων Χρήσης είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναφοράς.

     10. Όπου τα συμφραζόμενα το επιτρέπουν, λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό μπορούν να περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, καθώς και λέξεις στο αρσενικό γένος να περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα.

Παροχή και αποδοχή

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Σας επιτρέπει με τους παρόντες Όρους Χρήσης την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια.

Η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας CLARIN:EL ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και δεν χωρεί ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Πάροχο Υπηρεσιών καμία παραλλαγή ή αντιπροσφορά. Σε περίπτωση που δε συμφωνήσετε ή συμφωνήσετε μερικώς ως προς τον τρόπο ή την μορφή της αποδοχής όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η παρούσα άδεια πρόσβασης παύει αυτοδικαίως.

Η χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL συνεπάγεται επίσης την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των Όρων Χρήσης (https://accounts.okeanos.grnet.gr/ui/approval_terms) που έχει θέσει ο φορέας-πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικής υποστήριξης της υποδομής.

Τροποποιήσεις

Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, οποιαδήποτε στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στο διαδίκτυο. Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL μετά τις τροποποιήσεις αυτές συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης όπως έχουν ενημερωθεί ή/και τροποποιηθεί. Ο Πάροχος Υπηρεσιών συμφωνεί να σας ενημερώσει για τέτοιες τροποποιήσεις με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μέσω των Υπηρεσιών CLARIN:EL ή άλλο κατάλληλο μέσο.

Σε περίπτωση που προστεθούν επιπλέον υπηρεσίες στο σύνολο των υπηρεσιών CLARIN:EL, είναι δυνατόν να τις διέπουν πρόσθετοι Όροι, οι οποίοι και θα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες CLARIN:EL και η χρήση τους παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ αυτοδικαίως. Ρητώς συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες CLARIN:EL μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ούτε περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση των πόρων αυτών από άλλους Χρήστες.

 1. Εάν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης CLARIN:EL, τότε έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις Υπηρεσίες CLARIN:EL που προσφέρει ο Πάροχος Υπηρεσιών. Ειδικότερα,
  • Έχετε πρόσβαση σε όλους τους γλωσσικούς πόρους σύμφωνα με την άδεια Χρήσης που διέπει τον κάθε πόρο
  • Έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους Χρήσης που τους συνοδεύουν
  • Όλοι οι γλωσσικοί πόροι που συνεισφέρετε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, διέπονται από οποιαδήποτε άδεια χρήσης προσφέρεται από το CLARIN:EL όπως περιγράφονται στο http://www.clarin.gr/en/content/licensing-lrs.
  • Σε περίπτωση που δημιουργήσετε παράγωγα έργα από γλωσσικούς πόρους του CLARIN:EL, είναι επιθυμητό να τα διαθέσετε μέσω της υποδομής CLARIN:EL.
 1. Εάν είστε μη-εγγεγραμμένος Χρήστης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες CLARIN:EL:
  • αναζήτηση, πλοήγηση και θέαση του καταλόγου CLARIN:EL και όλων των μεταδεδομένων των γλωσσικών πόρων
  • μεταφόρτωση γλωσσικών πόρων σύμφωνα με τη σχετική άδεια Χρήσης
  • τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων - ιδιωτικότητα

Ο ιστότοπος και οι Υπηρεσίες της Υποδομής CLARIN:EL συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες για κάθε αίτημα που αποστέλλεται στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κόμβοι της Υποδομής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του συστήματος και για την παραγωγή στατιστικών χρήσης. Από αυτά τα δεδομένα εξάγονται συνοπτικά στατιστικά στοιχεία και ορισμένα από αυτά μπορούν να διατίθενται στο κοινό, χωρίς ποτέ να περιλαμβάνουν πληροφορίες από τις οποίες θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν συγκεκριμένα άτομα. Υποσύνολα αυτών των δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση της πιθανότητας κακόβουλης Χρήσης των υπολογιστών που υποστηρίζουν τον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν για να διερευνηθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζονται οι καταγεγραμμένες πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τον νόμο, ή από οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική αρχή.

Προστασία δεδομένων

Η Υποδομή CLARIN:EL μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές φόρμες σε αυτόν τον ιστότοπο για να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με μια υπηρεσία ή/και τη λειτουργία ή/και τη δραστηριότητα της Υποδομής. Στην περίπτωση που προβεί σε τέτοια συλλογή στοιχείων, η Υποδομή CLARIN:EL θα γνωστοποιεί στους Χρήστες τον σκοπό για τον οποίο οι πληροφορίες συλλέγονται (ενημερώνοντάς τους επίσης για το εάν οι πληροφορίες αυτές πρόκειται να δημοσιευθούν ή όχι). Η συμπλήρωση και η υποβολή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Κατά τη χρήση και την υποβολή περιεχομένου στις Υπηρεσίες CLARIN:EL, οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Υποδομή CLARIN:EL μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες παρέχουν μέσω της εισφοράς του περιεχομένου ή με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών. Η Υποδομή CLARIN:EL σέβεται πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών και επιδιώκει να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η Υποδομή CLARIN:EL θα συλλέξει και χρησιμοποιήσει πληροφορίες των Χρηστών μόνο για λόγους διαχείρισης, υποστήριξης, βελτίωσης και συλλογής σχολίων για τις Υπηρεσίες της.

Η Υποδομή CLARIN:EL μπορεί να επικοινωνήσει μαζί Σας για να λάβει σχόλια για τις Υπηρεσίες και βελτιώσεις που μπορεί να κάνει. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Υποδομή CLARIN:EL να μην επικοινωνήσει μαζί τους οποιαδήποτε στιγμή με πολιτικές άμεσου marketing.

Η Υποδομή CLARIN:EL δεν θα δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε κανένα οργανισμό χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αρ.11 Ν.2792/1997, Δικαίωμα Ενημέρωσης, αρ.12 Ν.2792/1997, Δικαίωμα Πρόσβασης) ή/και να τα τροποποιήσετε από την Υπηρεσία Εγγραφής.

Κακή χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL και διαδικασία ενημέρωσης σχετικά με την παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οποιαδήποτε κακή χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL, όπως ενδεικτικά παρεμβολή ή χρήση μεθόδων αντίθετων από όσα ορίζονται στις οδηγίες CLARIN:EL απαγορεύεται ρητώς. Μπορείτε να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών εξαγωγής και ελέγχου. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να αναστείλει ή να σταματήσει να παρέχει τις Υπηρεσίες του στους Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους ή τις πολιτικές του CLARIN:EL ή σε περιπτώσεις που ο Πάροχος Υπηρεσιών διερευνά τυχόν κακή χρήση.

Η Υποδομή CLARIN:EL τηρεί στατιστικά Χρήσης ως μέτρο αναγνωσιμότητας και άλλων χρήσεων των Υπηρεσιών CLARIN:EL από τους Χρήστες. Αποτελεί παραβίαση της πολιτικής CLARIN:EL η άμεση ή έμμεση χρήση από οποιονδήποτε της Υποδομής CLARIN:EL με τρόπο που επηρεάζει τα στατιστικά μεταφόρτωσης ή/και άλλων χρήσεων, ή η ενθάρρυνση άλλων Χρηστών να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες. Στα πλαίσια του γενικότερου δικαιώματος να αρνηθεί ή να τερματίσει υπηρεσίες και να απομακρύνει ή επεξεργαστεί το περιεχόμενο των Υπηρεσιών CLARIN:EL, η Υποδομή CLARIN:EL διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση, να απομακρύνει περιεχόμενο και να ρυθμίσει στατιστικά Χρήσης.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε Γλωσσικούς Πόρους που παραβιάζουν τα Πνευματικά σας Δικαιώματα, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία Ενημέρωσης και Μεταφόρτωσης (Παράρτημα Α).

Κώδικας δεοντολογίας έρευνας

Ρητώς συμφωνείτε να υιοθετείτε βέλτιστες πρακτικές στα πλαίσια της ερευνητικής δεοντολογίας, όπως, ενδεικτικά, την αντιμετώπιση συναδέλφων, ενδιαφερομένων, καταναλωτών, παρόχων και του κοινού με σεβασμό και επαγγελματισμό, την τήρηση τυχόν ρητρών εμπιστευτικότητας και τον σεβασμό των πολιτισμικών ετεροτήτων, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή και διαφανή σχέση με την κυβέρνηση, καθώς επίσης με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και άλλους χρηματοδότες.

Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα στο CLARIN:EL παρέχονται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" και το CLARIN:EL δεν προβαίνει σε καμία πράξη αντιπροσώπευσης και σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης ποιότητας, επάρκειας για συγκεκριμένους σκοπούς, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

Σε καμία περίπτωση η Υποδομή CLARIN:EL δε φέρει καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική για οποιαδήποτε από τις παρακάτω βλάβες ή ζημίες (ανεξάρτητα εάν αυτές οι ζημίες είχαν προβλεφθεί, μπορούσαν να προβλεφθούν, ήταν ή μπορούσαν να γίνουν γνωστές είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση):

 • απώλεια δεδομένων,
 • απώλεια ευκαιριών οποιασδήποτε μορφής,
 • απώλεια εύνοιας ή δυσφήμισης,
 • βλάβες ή ζημίες τρίτων μερών,
 • άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές ή άλλες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση των Υπηρεσιών CLARIN:EL ανεξάρτητα από τη δράση στην οποία υπόκεινται οι χρήσεις αυτές.

Η Υποδομή CLARIN:EL σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ή μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες που εμπεριέχονται στις Υπηρεσίες CLARIN:EL θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή ότι τα όποια σφάλματα από πράξεις ή παραλείψεις θα διορθωθούν ή ότι οι βάσεις δεδομένων ή ότι ο μηχανισμός CLARIN:EL θα είναι διαθέσιμος χωρίς ιούς και ελαττώματα λογισμικού.

Καταγγελία

Με κάθε πράξη παραβίασης, κάθε δικαίωμα που παρέχεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης παύει αυτοδικαίως.

Με επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν καθόλο το διάστημα λειτουργίας της Υποδομής CLARIN:EL.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση του CLARIN:EL αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Παράρτημα Α: Πολιτική ενημέρωσης και μεταφόρτωσης

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης ή τρίτος δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων θεωρεί ότι παραβιάζονται δικαιώματά του από τη διάθεση και χρήση Γλωσσικών Πόρων (ΓΠ) σε ένα από τα Αποθετήρια της Υποδομής CLARIN:EL, ενδεικτικά, χωρίς να έχει δώσει συγκατάθεση, να έχει αδειοδοτήσει ή να καλύπτεται από περιορισμό ή εξαίρεση από την εθνική νομοθεσία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το CLARIN:EL μέσω του Γραφείου Υποστήριξης Νομικών Θεμάτων στη διεύθυνση legal-helpdesk@clarin.gr, αναφέροντας τα ακόλουθα:

 • Τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας
 • Πλήρη βιβλιογραφική αναφορά του ΓΠ
 • Το ακριβές και πλήρες URL όπου εντόπισε τον ΓΠ
 • Αποδείξεις ότι είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του εν λόγω πόρου και δήλωση ότι, επί ποινή ψευδορκίας, είναι ο ίδιος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

Με την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία "Ενημέρωσης και Μεταφόρτωσης":

 1. Η Υποδομή CLARIN:EL θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της καταγγελίας με ηλεκτρονικό μήνυμα ή επιστολή και θα προβεί σε αρχική εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
 2. Μετά την παραλαβή αξιόπιστης καταγγελίας, ο ΓΠ θα απομακρυνθεί προσωρινά από τον κατάλογο του CLARIN:EL μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.
 3. Η Υποδομή CLARIN:EL θα επικοινωνήσει με τον Αποθέτη του υλικού εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αξιόπιστης καταγγελίας. Ο Αποθέτης θα ενημερωθεί για τη σχετική καταγγελία, τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος και θα του ζητηθεί να απαντήσει στους ισχυρισμούς.
 4. Θα ζητηθεί από τον καταγγέλλοντα και τον Αποθέτη του ΓΠ να προβούν σε φιλική διευθέτηση της διαφοράς και προς ικανοποίηση και των δύο μερών, με τα εξής πιθανά αποτελέσματα:
  • Ο ΓΠ θα επανατοποθετηθεί στον κατάλογο CLARIN:EL χωρίς αλλαγές.
  • Ο ΓΠ θα επανατοποθετηθεί στον κατάλογο CLARIN:EL με αλλαγές.
  • Ο ΓΠ θα απομακρυνθεί μόνιμα από τον κατάλογο CLARIN:EL.
 5. Εάν ο Αποθέτης του ΓΠ και ο καταγγέλλων δεν έρθουν σε συμφωνία, ο ΓΠ θα παραμείνει μη διαθέσιμος από τον κατάλογο CLARIN:EL μέχρι να επέλθει συμφωνία.