Το δίκτυο CLARIN:EL

Το δίκτυο CLARIN:EL είναι το δίκτυο των Ελληνικών Οργανισμών που συμμετέχουν και συνεργάζονται με κοινό στόχο τη διατήρηση, τη σωστή λειτουργία και την υποστήριξη της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του δικτύου CLARIN:EL, τα συνεργαζόμενα μέλη καθώς και τις επιτροπές διοίκησης και συντονισμού της Υποδομής.

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) απαρτίζεται από τους εκπροσώπους

 • των Οργανισμών με Ιδρυματικό Αποθετήριο,
 • του Κεντρικού Συσσωρευτή CLARIN:EL,
 • του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων, και
 • των Φορέων-Παρόχων Υπηρεσιών υπολογιστικής υποστήριξης της Υποδομής.

Εκπρόσωπος Οργανισμού είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Οργανισμού. Εκπρόσωποι του Κεντρικού Συσσωρευτή, του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων και των Παρόχων Υπηρεσιών υπολογιστικής υποστήριξης της Υποδομής είναι οι αντίστοιχοι Επιστημονικοί τους Υπεύθυνοι.
Οι Οργανισμοί χωρίς Ιδρυματικό Αποθετήριο και οι ανεξάρτητοι πάροχοι (ιδιώτες), που έχουν αποθέσει πόρους στην Υποδομή (στο Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων), μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως παρατηρητές.

Διευθυντής του δικτύου είναι ο εκπρόσωπος του Φορέα-Συντονιστή. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το δίκτυο στις εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές αρχές, στην επικοινωνία με τρίτους και στη συνεργασία με άλλα αντίστοιχα δίκτυα και υποδομές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) απαρτίζεται από

 • τον Διευθυντή του δικτύου, εκπρόσωπο του Φορέα-Συντονιστή,
 • τον Συντονιστή της ΤΕ, και
 • τρεις εκπροσώπους όλων των άλλων μελών της ΓΣ, οι οποίοι εκλέγονται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.

Η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) απαρτίζεται από

 • τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Κεντρικού Συσσωρευτή,
 • τους Τεχνικούς Υπεύθυνους των Ιδρυματικών Αποθετηρίων,
 • τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Αποθετηρίου Φιλοξενούμενων Πόρων, και
 • τους Τεχνικούς Υπεύθυνους των παρόχων υπολογιστικής υποστήριξης της Υποδομής, στην περίπτωση που συμμετέχουν στην Υποδομή χωρίς Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της ΣΕΕ δεν μπορούν να είναι εκπρόσωποι Οργανισμών-μελών του δικτύου, ούτε μέλη της ΔΕ ή της ΤΕ.
Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός προς τη ΔΕ σε θέματα επιστημονικά και στρατηγικής. Επίσης, προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση του τομέα των Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.