Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών

Γλωσσικά δεδομένα & εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας στην υπηρεσία της έρευνας

Αναζήτηση γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL.

Επεξεργασία γλωσσικών πόρων με τα εργαλεία και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Υποδομής CLARIN:EL.

Αποθήκευση και διαμοιρασμός γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας στην Υποδομή CLARIN:EL.

Από τις αρχές του εικοστού αιώνα στο CLARIN:EL

«Ὁ πρῶτος Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἐμφανίζεται εἰς τὰς Κυκλάδας καί τὴν Κρήτην μεταξὺ 4000 - 3000 π.Χ.»