Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL προσφέρει πρόσβαση σε:

  • ψηφιακά γλωσσικά δεδομένα διαφόρων γλωσσικών τύπων (γραπτά, προφορικά, πολυτροπικά, λεξικά/εννοιολογικά, κλπ.) και μέσων (κείμενο, ήχος, βίντεο, κλπ.),
  • εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας (όπως, λημματοποιητές, εργαλεία για την τμηματοποίηση κειμένων και για την επισημείωση μερών του λόγου, συντακτικούς αναλυτές, εργαλεία αυτόματης εξαγωγής ορολογίας, κλπ.), και
  • μεταδεδομένα τεκμηρίωσης για όλους τους πόρους που διατίθενται μέσω αυτής.

Η αξιοποίηση των πόρων και των εργαλείων οδηγεί σε νέες ερευνητικές μεθόδους που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές.

Η πρόσβαση στην Υποδομή CLARIN:EL είναι ελεύθερη για όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία, αλλά και το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτότητας των δεδομένων και τις αρχές FAIR (FAIR Data Principles).

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL διασφαλίζει τη ψηφιακή διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία, την επιμέλεια και τη συντήρηση, το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρονται για την ελληνική γλώσσα.

books image