Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της στις 15-12- 2021 αποφασίζει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες» υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της πίστωσης από το ΥΠΑΙΘ.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής

2. Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

3. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

4. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022 είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου – Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – 1ος όροφος.

Μάθετε περισσότερα εδώ.