Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) ή/και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας διαθέσιμες μέσω της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.

 

Διαθέσιμα εργαλεία & διαδικτυακές υπηρεσίες για Τμηματοποίηση κειμένου

            

HTokenizer           

Δείτε τον πόρο στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL

            
            

ILSP Sentence splitter and Tokenizer for Greek         

Δείτε τον πόρο στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL

            

 

 

Διαθέσιμα εργαλεία & διαδικτυακές υπηρεσίες για Λημματοποίηση

ILSP Lemmatizer

Δείτε τον πόρο στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL

 

 

 

Διαθέσιμα εργαλεία & διαδικτυακές υπηρεσίες για Επισημείωση Μερών του Λόγου

ILSP Feature-based multi-tiered POS Tagger

Δείτε τον πόρο στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL

HBrill

Δείτε τον πόρο στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL

 

 

Διαθέσιμα εργαλεία & διαδικτυακές υπηρεσίες για Επισημείωση Ονοματικών Οντοτήτων

GrNE-Tagger

Δείτε τον πόρο στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL