Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα CLARIN:EL, αξιολογείται με επιτυχία και πιστοποιείται επίσημα ως CLARIN B-Centre της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC και ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων (Trustworthy Data Repository) από το Συμβούλιο Προδιαγραφών και Πιστοποίησης του CoreTrustSeal.

Τα CLARIN ERIC B-Centres

Το δίκτυο CLARIN ERIC συγκροτείται από διάφορους τύπους κέντρων, ανάμεσά τους και τα CLARIN B-Centres, ή αλλιώς Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Υποδομής, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα πρόσβαση σε πόρους, υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη σε μόνιμη βάση. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια προκειμένου μία εθνική υποδομή, ένα πανεπιστήμιο ή ένα ακαδημαϊκό ινστιτούτο να πιστοποιηθεί ως B-Centre του CLARIN ERIC: θα πρέπει να βασίζεται σε σταθερά θεμέλια, τόσο από τεχνικής όσο και από θεσμικής πλευράς, πληρώντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται από μία ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 24 πιστοποιημένα CLARIN B-Centres.

Τα πιστοποιημένα CoreTrustSeal Αποθετήρια

Το CoreTrustSeal από την άλλη, είναι ένας διεθνής, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιολογεί Αποθετήρια δεδομένων και υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων (Core Trustworthy Data Repositories Requirements) και, εφόσον αυτές πληρούνται, τα πιστοποιεί ως αξιόπιστα αποθετήρια. Οι απαιτήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αξιόπιστων αποθετηρίων δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται και επιβάλλονται ολοένα και περισσότερο από τις διάφορες χρηματοδοτικές αρχές με στόχο τη διασφάλιση πολιτικών για τα ανοικτά δεδομένα και τη διαχείρισή τους, καθώς και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση και προσβασιμότητα των δεδομένων. 

Με τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών να ξεπερνά μέχρι σήμερα τους 1.350, η Υποδομή CLARIN:EL φιλοξενεί συνολικά 762 πόρους σε ένα συστηματικά οργανωμένο δίκτυο αποθετηρίων, στο οποίο συμμετέχουν 14 Ερευνητικοί Οργανισμοί και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλη την Ελλάδα.

Η Υποδομή CLARIN:EL συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τα μέλη του δικτύου για το σημαντικό έργο που επιτελούν και την πολύτιμη συνεργασία και συνεισφορά τους!