Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE διεξάγει έρευνα για τις ανάγκες των ερευνητών στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ).  To TRIPLE θα αποτελέσει μια από τις υπηρεσίες του OPERAS, της ερευνητικής υποδομής η οποία υποστηρίζει την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία στις ΑΚΕ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, διαμορφώνοντας μια καινοτόμα, πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική πλατφόρμα αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν στην "Έκθεση για τις Ανάγκες των Χρηστών" το Νοέμβριο του 2020 και θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση υπηρεσιών και εργαλείων από την πλευρά του TRIPLE που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας των ΑΚΕ.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφορίας αναφορικά με τις πρακτικές των ερευνητών σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα:

  • Τα εργαλεία αναζήτησης που χρησιμοποιεί ένας ερευνητής προκειμένου να αναζητήσει, να αποκτήσει πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιήσει υλικό όπως βιβλιογραφία, δεδομένα, ερευνητικά έργα, το προφίλ άλλων ερευνητών κτλ., το οποίο χρειάζεται για το ερευνητικό του έργο
  • Τη χρήση εργαλείων για τη διαχείριση και την ανάκτηση υλικού
  • Τη χρήση εργαλείων για τη διεξαγωγή έρευνας (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων)
  • Τη χρήση εργαλείων για τη δικτύωση με άλλους ερευνητές ή φορείς
  • Τον ψηφιακό γραμματισμό
  • Τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ένας ερευνητής στην έρευνά του.

Η έρευνα θα είναι ανοικτή έως τις 30 Ιουνίου 2020. Το ερωτηματολόγιο είναι στα Αγγλικά και η συμπλήρωσή του δεν θα χρειαστεί περισσότερο από 10 έως 15 λεπτά (21 ερωτήσεις).

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE και την έρευνα εδώ.