Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας - ΕΛΕΤΟ ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μία επιστημονική ένωση αναγνωρισμένη ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι:

  • η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποίηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας,

  • η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών και

  • η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο, και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς Ορολογίας.

Οι ορολογικοί πόροι της ΕΛΕΤΟ που είναι αναρτημένοι στον ιστότοπό της (επιστημονικές ανακοινώσεις, άρθρα, λεξικά και γλωσσάρια, βάσεις όρων, κτλ.) είναι ελεύθερα διαθέσιμοι και προσβάσιμοι πλέον και από το Αποθετήριο της Ερευνητικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών CLARIN:EL.

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ!