Τι πρέπει να ξέρετε

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί ένας Ακαδημαϊκός ή/και Ερευνητικός Οργανισμός να γίνει μέλος της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στο εθνικό δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Ακαδημαϊκοί ή/και Ερευνητικοί Οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εθνικό δίκτυο CLARIN:EL και να διαθέσουν μέσω της Υποδομής γλωσσικούς πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας συμπληρώνουν και στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του CLARIN:EL. Αμέσως μετά, η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL επικοινωνεί με τον Οργανισμό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο δίκτυο και τη δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στην Υποδομή CLARIN:EL.

Οργανισμοί που είναι μέλη του δικτύου CLARIN:EL, μπορούν να δημιουργήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το δικό τους Ιδρυματικό Αποθετήριο στην Υποδομή CLARIN:EL. Στο Αποθετήριο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν, να τεκμηριώνουν, να διαχειρίζονται και να επιμελούνται τους πόρους τους οποίους διαθέτουν.

Στην περίπτωση που ένας Οργανισμός επιθυμεί να δημιουργήσει το δικό του Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει αρχικά να συμπληρώσει και στη συνέχεια να υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Οργανισμός γίνεται μέλος του δικτύου και η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL επικοινωνεί μαζί του προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

Συμβουλευτείτε τη διαδικασία εγγραφής για Οργανισμούς και βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση Ιδρυματικού Αποθετηρίου στην Υποδομή CLARIN:EL στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης για την Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL.