Οι πόροι που διατίθενται μέσω της Υποδομής CLARIN:EL απαραίτητα συνοδεύονται από μεταδεδομένα τεκμηρίωσης. Η διαδικασία δημιουργίας μεταδεδομένων τεκμηρίωσης για έναν πόρο προηγείται της ανάρτησής του στην Υποδομή CLARIN:EL. Έτσι, ο διαμοιρασμός ενός πόρου στο CLARIN:EL ολοκληρώνεται μόνο εφόσον ο πάροχος έχει προηγουμένως περιγράψει τον πόρο του, συμπληρώνοντας (για παράδειγμα) στοιχεία που περιγράφουν τον πόρο, τεχνικά στοιχεία για τον πόρο και στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητά του.

Η Υπηρεσία Τεκμηρίωσης CLARIN:EL έχει ως στόχο την τήρηση κοινών προδιαγραφών στην κωδικοποίηση των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης για το σύνολο των χρηστών που ενδιαφέρονται να διαμοιραστούν πόρους μέσω της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL και την βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτούς. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • το γραφικό περιβάλλον τεκμηρίωσης πόρων με βάση το σχήμα μεταδεδομένων γλωσσικών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών Meta-share (Έκδοση 3.0.2) και
  • την απόδοση μοναδικού μόνιμου αναγνωριστικού ταυτοποίησης πόρων με βάση το πρότυπο handle (PID)

 

Διαβάστε περισσότερα:

Το μοντέλο τεκμηρίωσης META-SHARE

Meta-share (Έκδοση 3.0.2)
Για την περιγραφή και τεκμηρίωση των πόρων, η Υποδομή CLARIN:EL χρησιμοποιεί το μοντέλο τεκμηρίωσης META-SHARE. Η κεντρική οντότητα στην οντολογία META-SHARE είναι ο Γλωσσικός Πόρος, ο οποίος συνδέεται με άλλες περιφερειακές οντότητες όπως, ενδεικτικά,  τα κείμενα αναφοράς που σχετίζονται με τον…

Υπόδειγμα τεκμηρίωσης στο CLARIN:EL

Παραδείγματα εγγραφής μεταδεδομένων τεκμηρίωσης στο CLARIN:EL
Για τη διευκόλυνση των χρηστών, έχουμε προετοιμάσει και θέσει στη διάθεσή τους ένα σύνολο υποδειγματικών εγγραφών μεταδεδομένων (με τη μορφή XML αρχείων), οι οποίες είναι συμβατές με το βασικό σχήμα META-SHARE. Τις εγγραφές αυτές μπορούν οι χρήστες να τις μεταφορτώσουν στην ΕΥ CLARIN:EL και να τις…

Περιβάλλον τεκμηρίωσης πόρων CLARIN:EL

Χρήση του εργαλείου τεκμηρίωσης CLARIN:EL
Οι εγγραφές μεταδεδομένων που περιγράφουν τους ΓΠ που διατίθενται μέσω του CLARIN:EL πρέπει να αποθηκευθούν στην Υποδομή CLARIN:EL, διαδικασία που υποστηρίζεται από το εργαλείο τεκμηρίωσης CLARIN:EL. Για να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο τεκμηρίωσης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της…