Εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ)

ILSP opinion mining for customer reviews in Greek

Ανάλυση συναισθήματος / Εντοπισμός πόλωσης

GATE: Universal Dependencies POS Tagger for Greek

Επισημείωση Μερών του Λόγου

GrNE-Tagger

Επισημείωση Ονοματικών Οντοτήτων

Hbrill

Μορφοσυντακτική επισημείωση

HNPChunker

Αναγνώριση φραστικών συστατικών

Htokenizer

Διαχωρισμός προτάσεων / Τμηματοποίηση κειμένου

ILSP event extractor for physical attacks in Greek

Εντοπισμός γεγονότων

ILSP event extractor for protest events in Greek

Εντοπισμός γεγονότων

ILSP Feature-based multi-tiered POS Tagger

Μορφοσυντακτική επισημείωση

ILSP Machine Translation Service for English to Modern Greek

Μηχανική Μετάφραση

ILSP Machine Translation Service for Modern Greek to English

Μηχανική Μετάφραση

ILSP Sentence splitter and tokenizer for Greek text

Διαχωρισμός προτάσεων / Τμηματοποίηση κειμένου

MunderLine-el

Μορφολογική επισημείωση / Επισημείωση Μερών του Λόγου / Συντακτική ανάλυση / Τμηματοποίηση κειμένου

UDPipe Greek: Morphosyntactic Analysis of Raw Text

Επισημείωση Μερών του Λόγου / Συντακτική ανάλυση / Τμηματοποίηση κειμένου / Μορφολογική επισημείωση / Λημματοποίηση

Αναλυτής Λεκτικής Επιθετικότητας στο ελληνικό Twitter

Ανάλυση λεκτικής επιθετικότητας

Λημματοποιητής ΙΕΛ

Λημματοποίηση

Νευρωνική δέσμη εργαλείων ΕΦΓ του ΙΕΛ

Τμηματοποίηση κειμένου / Διαχωρισμός προτάσεων / Μορφοσυντακτική επισημείωση / Συντακτική ανάλυση / Chunking / Επισημείωση Ονοματικών Οντοτήτων / Κατηγοριοποίηση κειμένου / Λημματοποίηση

Συντακτικός αναλυτής ΙΕΛ

Συντακτική ανάλυση